Novinky a oznamy
Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy Chminianská Nová Ves

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy Chminianská Nová Ves

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Chminianská Nová Ves na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.