Naše služby


Projekčná činnosť

Poradenská
a konzultačná činnosť

Kartografická
a geodetická činnosť

Znalecká
a auditorská činnosť

 • vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (PSL) – lesných hospodárskych plánov (LHP)
  vyhotovenie projektov starostlivosti o lesný pozemok
  vyhotovenie projektov zmeny hraníc porastov PSL
  projekt rekognoskácie a následného definovania vlastníckych pomerov lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu za účelom jeho kúpy alebo prenájmu
  projekt vytvorenia efektívnej štruktúry na správu a obhospodarovanie nadobudnutého majetku
  projekt ťažby, približovania, dopravy a sústreďovania drevnej hmoty
  projekt prvotného spracovania drevnej hmoty
  projekt zalesňovania a pestovania rýchlo rastúcich drevín
  projekt bio – energetika
  projekt financovania miest a obcí vo väzbe na mestské a obecné lesy
  obchodná činnosť a export guľatiny a reziva