Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s.
O nás

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s.

Naša spoločnosť vznikla za účelom podnikania v oblasti lesníctva. Prioritným zámerom spoločnosti je nadobudnutie vlastníckych práv k lesným a poľnohospodárskym pozemkom a ich následné zlučovanie do plošne a hospodársky efektívnych lesných celkov, ktoré budú plniť tak produkčné ako aj mimo produkčné funkcie lesa. Následným krokom je vytvorenie štruktúry pre správu a obhospodarovanie nadobudnutých lesov a ostatnej pôdy, pri zachovaní princípu funkčne integrovaného obhospodarovania lesov.

Kým sa podarí získať vlastnícke práva k lesným pozemkom, vie SLS, a. s. poskytovať komplexné služby pre terajších vlastníkov lesov. Naša spoločnosť je schopná prevziať akúkoľvek starostlivosť o les a zodpovednosť za všetky práce, ktoré je potrebné uskutočňovať v lesnom hospodárstve na území Slovenska a v regióne strednej a východnej Európy.

Slovenská lesnícka spoločnosť od 1. októbra 2007 rozšírila svoju činnosť o vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy - lesných hospodárskych plánov a projekčnú lesnícku činnosť v novej taxačnej divízii.

Spoločnosť pôsobí celoplošne na území Slovenskej republiky a plánuje vypracovať PSL (LHP) pre územie minimálne 100.000 ha ročne.

Následnou úlohou je aj ťažba dreva a prvotné spracovanie drevnej hmoty. Cieľom spoločnosti je vytvorenie najväčšieho a najsilnejšieho súkromného lesníckeho a drevárskeho holdingu na Slovensku.