Návrh PSL Lesný celok Papradno

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Papradno na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty (obhospodarovateľ: Spoločenstvo súkromných lesomajiteľov Jasenica – Milan Kalaš) s návrhom PSL.