Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Bardejov.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Bardejov na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.