Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Obecné lesy Švedlár pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Obecné lesy Švedlár (SL308) na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Nálepkovo pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Nalepkovo (SL309) na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.