Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2024 – v y ž i a d a n i e


Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s., zastúpená Ing. Miroslavom Uhlíkom, ako vyhotovovateľ programov starostlivosti o lesy (ďalej „PSL“) v obvode lesných celkov uvedených v prílohe tohoto listu Vás   

u p o z o r ň u j e  

na povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 41 ods. 12 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutím podkladov potrebných na vypracovanie správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL.

V záujme kvalitného vypracovania správ o doterajšom hospodárení Vás zároveň   ž i a d a   o poskytnutie nižšie uvedených podkladov. Správy o doterajšom hospodárení budú predložené v zmluvne stanovenom termíne na príslušný okresný úrad odbor opravných prostriedkov.