Návrh PSL Lesný celok Vsetín

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Vsetín na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty s návrhom PSL.