Slovensky  Deutch  English

Realizované projekty

 • Nadštandardné výstupy PSL - LHP na  lesných celkoch: Lesy Žarnovica, Demänová, Liptovská Osada, Štátne lesy Hanušovce, Lesy Spišské Podhradie, Lesy Levoča, Hnilec, Giraltovce
 • Návrh osobitného režimu hospodárenia v národnej prírodnej rezervácii Skalka pre objednávateľa - Správu Národného parku Nízkych Tatier
 • Spracovanie podkladov pre vyhlásenie lesov osobitného určenia pre Lesy SR, š. p.
 • Bonitácia poľovného revíru pre Poľovné združenie Tichá
 • Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení vypracovaný pre navrhovaný zverník a uznanú bažantnicu Mikuláš
 • Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení vypracovaný pre lesný celok Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná
 • Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení vypracovaný pre prímestské lesy Rimavská Sobota a chránené územie NPR Kurinecká dubina
 • Zamapovanie chránených území NATURA 2000 v obhospodarovaní Lesov SR, š.p. a posúdenie vplyvu zmien hospodárenia k predpisom stanoveným LHP
 • Rekultivačný projekt s názvom Špania Dolina - Piesky pre Rudné bane, š. p. Banská Bystrica
 • Dokument starostlivosti o dreviny pre lokalitu Hrad Ľupča
 • Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení vypracovaný pre navrhovaný zverník Nandraž
 • Zvyšovanie spoločenských a environmentálnych funkcií lesa v regióne Chentii, Mongolsko
 • Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení vyhotovený pre zvernicu Uhliská
 • Projekt starostlivosti o lesné pozemky Miloslava Matejová
 • Projekt starostlivosti o lesné pozemky Miloslava Matejová II.
 • Projekt prvého zalesňovania nelesných pozemkov v k. ú. Veľký Bysterec pre Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo

 

 

 

(c) SLS, a.s.