Slovensky  Deutch  English

Naše projekty

  • vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy - lesných hospodárskych plánov
  • projekt rekognoskácie a následného definovania vlastníckych pomerov lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu za účelom jeho kúpy alebo prenájmu
  • projekt vytvorenia efektívnej štruktúry na správu a obhospodarovanie nadobudnutého majetku
  • projekt ťažby, približovania, dopravy a sústreďovania drevnej hmoty
  • projekt prvotného spracovania drevnej hmoty
  • projekt zalesňovania a pestovania rýchlo rastúcich drevín
  • projekt bio - energetika
  • projekt financovania miest a obcí vo väzbe na mestské a obecné lesy
  • obchodná činnosť a export guľatiny a reziva
(c) SLS, a.s.